9

SERVICE

MARITIM KONSULTASJON (NO)

Sikkerhet og samarbeid er kjerneprinsippene i vårt arbeid. Før ethvert oppdrag fastsettes omfanget skriftlig, og vi prioriterer grundig dokumentasjon fra start til slutt. Vi fremmer god samhandling mellom fartøyets tilknyttede grupper, og bidrar aktivt til kompetanseheving gjennom opplæring, veiledning og foredrag om maritime emner.

Maritime Consultation (Eng)

Safety and collaboration are the core principles of our work. Before any assignment, the scope is defined in writing, and we prioritize thorough documentation from beginning to end. We promote good interaction among the groups affiliated with the vessel and actively contribute to skills enhancement through training, guidance, and lectures on maritime topics.

Tilstandsvurdering (NO)

Dette er en detaljert inspeksjon av et objekt, hvor alt fra feil, skader, avvik til svakheter dokumenteres. Slik dokumentasjon er essensiell for forsikring, klassifisering, utbedringsplaner og årlig vedlikehold av fartøyet. Tilstandsvurdering kan også omhandle fartøyets sjødyktighet.

Condition Assessment/Marine survey (Eng)

This involves a detailed inspection of an object, documenting everything from errors and damages to deviations and weaknesses. Such documentation is crucial for insurance, classification, repair planning, and annual maintenance of the vessel. Condition assessment can also pertain to a vessel’s seaworthiness.

Skaderapport (NO)

Skader på fartøy kan være utfordrende å vurdere. Med vår erfaring utfører vi dyptgående evalueringer, spesielt der forsikring er involvert. Rapporten fra en takstmann beskriver skadens årsak, konsekvenser og reparasjonstiltak, som danner basis for forsikringsselskapets kostnadsberegning for utbedring.

Damage Report (Eng)

Damages to vessels can be challenging to assess. With our expertise, we conduct thorough evaluations, especially when insurance is involved. The report from an appraiser details the cause of the damage, its consequences, and repair measures, which form the basis for the insurance company’s cost estimation for repairs.

Verditakst (NO)

Verditakst gir en presis verdivurdering av et fartøy, utført av en fagkyndig takstmann som besiktiger skrog, komponenter, installasjoner og utstyr. Denne vurderingen er verdifull ved kjøp, salg, belåning og som dokumentasjon for myndigheter og forsikring.

Value Appraisal (Eng)

A value appraisal provides an accurate valuation of a vessel, conducted by a skilled appraiser who inspects the hull, components, installations, and equipment. This evaluation is valuable for purchase, sale, mortgaging, and as documentation for authorities and insurance.